Page 8 - Buletin-SGR-ILFOV-2018
P. 8

GEOGRAFIA ŞCOLARĂ ÎN CONTEXTUL ABORDĂRII
                 INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE

                                             Prof. dr. Steluţa Dan
                                          Inspector general geografie,
                                         Ministerul Educației Naționale
                                           stelutadan77@yahoo.com


              Rezumat. Obiectivul fundamental al oricărui sistem educaţional este formarea la elevi a
           culturii generale. Aportul fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific
           disciplinelor, ci prin ceea ce au acestea în comun, elemente transferabile, elemente care asigură
           caracterul general. În acest fel, prin educaţia în care curriculumul depăşeşte barierele unei singure
           discipline, se vor forma competenţele specifice, dar şi transferabile, necesare dezvoltării personale
           a elevului. Literatura de specialitate relevă mai multe tipuri de cooperare, întrepătrundere a
           disciplinelor, a metodelor, a abordărilor, din care rezultă mai multe tipuri de integrare curriculară:
           monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea/multi disciplinaritatea, interdisciplinaritatea, trans-
           dis ciplinaritatea. Interdisciplinaritatea presupune abordarea conţinuturilor complexe având ca
           scop formarea unei imagini unitare asupra unei anumite problematici. Ea vizează relaţiile care
           se stabilesc între discipline diferite, transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta. Abordarea
           integrată, specifică transdisciplinarităţii, este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale
           vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră.

              Cuvinte cheie: cultură generală, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate, trans dis ci pli na-
           ritate, competenţe transdisciplinare.

              Motto: „Pentru că ne aflăm astăzi în plină revoluţie a inteligenţei, trebuie să înţelegem
           că transdisciplinaritatea ne descoperă dimensiunea poetică a existenţei, traversând, aşa cum
           am spus, toate disciplinele, dincolo de ele. A nu se confunda, însă, cu pluridisciplinaritatea şi
           interdisciplinaritatea”. (Basarab, 1999).
              Introducere
              Obiectivul fundamental al oricărui sistem educaţional este formarea la elevi a culturii
           generale. Organizarea unilaterală a informaţiei într-un sistem rigid este însă total nepotrivită
           cu această intenţie. Aportul fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este
           specific disciplinelor, ci prin ceea ce au acestea în comun, elemente transferabile, elemente
           care asigură caracterul general. În acest fel, prin educaţia în care curriculumul depăşeşte
           barierele unei singure discipline, se vor forma competenţele specifice, dar şi transferabile,
           necesare dezvoltării personale a elevului (competenţa de a învăţa să înveţe, competenţe
           sociale, metodologice). Pe baza unei astfel de educaţii deschise şi flexibile se poate realiza
           specializarea profundă, prin formarea unor competenţe generale durabile în timp.
              Pe 6 noiembrie 1994, trei remarcabili oameni de ştiinţă ai lumii, Lima de Freitas,
           Edgar Morin şi Basarab Nicolescu, au lansat la Arrabida (Portugalia), cu prilejul primului
           Congres Mondial al Transdisciplinarităţii, „Carta transdisciplinarităţii”, concepută ca un an-
           samblu de principii fundamentale ale comunităţii spiritelor transdisciplinare. Documentul
           a fost adoptat în unanimitate de participanţi, iar carta pare să semnifice revoluţionarea
           acestui concept şi a acestei viziuni asupra lumii şi cunoaşterii. În accepţiunea din Cartă,
           transdisciplinaritatea nu este în niciun fel ostilă abordărilor mono-, multi-, interdisciplinare,
           ci, dimpotrivă, se instituie ca un demers complementar şi întregitor. În articolul 3 al Cartei, se
           spune: „Transdisciplinaritatea este complementară demersului disciplinar; din confruntarea


                                7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13